Mag Je Een Huis Bouwen Op Landbouwgrond  thumbnail

Mag Je Een Huis Bouwen Op Landbouwgrond

Published May 10, 24
4 min read

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het fundamenteel onrechtvaardig is om mensen zonder zonnepanelen via subsidie te laten betalen voor mensen met zonnepanelen; constaterende dat de afbouw van de salderingsregeling naar verwachting zo'n 2,8 miljard euro zal opleveren, maar dat op dit moment onduidelijk is waaraan dit geld zal worden besteed; overwegende dat een algehele verlaging van de energiebelasting de meest rechtvaardige manier is om de opbrengsten van de afbouw te besteden; verzoekt de minister, indien het voorliggende wetsvoorstel Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers wordt aangenomen, de opbrengsten van deze afbouw te oormerken en te besteden aan verlaging van de energiebelasting voor alle Nederlanders; verzoekt de minister om vóór 1 maart 2024 met een voorstel te komen om dit te bewerkstelligen, en gaat over tot de orde van de dag. duurzaam modern huis bouwen.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. duurzaam modern huis bouwen. Daarmee maakt zij deel uit van de beraadslaging. Zij krijgt letter O (35594). Dank u wel, meneer Dessing - duurzaam modern huis bouwen. Wenst een van de leden in de tweede termijn nog het woord? Dat is niet het geval. Minister, bent u in de gelegenheid om direct te reageren op de vragen van de Kamer? Ik begrijp dat u vijf minuten schorsing nodig heeft

De vergadering wordt van 20.56 uur tot 21. duurzaam modern huis bouwen.05 uur geschorst. De : Ik geef het woord aan de minister voor Klimaat en Energie. Minister : Dank u wel, voorzitter. Ik kom zo bij de vragen die in de tweede termijn zijn gesteld, maar ik had nog een enkele vraag over uit de eerste termijn

De : Van Rijn? Minister : De heer Van Rooijen, excuus. Zij vroegen wanneer dit aan de Kamers is gemeld. In 2017 is in het regeerakkoord opgenomen dat de salderingsregeling per 1 januari 2020 zou worden omgevormd tot een nieuwe regeling. duurzaam modern huis bouwen. De financiële reeks die daarmee was gemoeid, is ingeboekt in het regeerakkoord 2017De Kamer is toen geïnformeerd dat daarvoor in de plaats zou worden gekozen voor een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling per 2023. duurzaam modern huis bouwen. In 2019 werd ervan uitgegaan dat dit tot en met 2030 2,6 miljard euro zou kosten. duurzaam modern huis bouwen. Begin 2022 is de Kamer gemeld dat de ingangsdatum van de afbouw zou worden uitgesteld van 2023 naar 2025

Prijs Vrijstaand Huis Laten Bouwen

Dat was toen een financiële tegenvaller die we bij de Voorjaarsnota 2022 hebben gedekt met 133 miljoen euro. Dat brengt me bij de vraag van de heer Van Rooijen. Die reeks start in 2025 op 245 miljoen derving - duurzaam modern huis bouwen. In de jaren daarna is dat 259, 328 en 362, in 2029 loopt dat op naar 421 en in 2030 naar 484 miljoenVanaf 2031 is het 717 miljoen structureel (duurzaam modern huis bouwen). In de eerste termijn had de heer Van Apeldoorn nog gevraagd of met die 100 miljoen slechts 30.000 woningen van zonnepanelen konden worden voorzien - duurzaam modern huis bouwen. Dat zou het geval zijn als je de totale installatiekosten voor je rekening zou nemen als Rijk. De 100 miljoen subsidie is nadrukkelijk bedoeld om de projecten beter financierbaar te krijgen en de businesscase daarvan te verbeteren, zodat het ook voor huurders aantrekkelijker wordt om ermee in te stemmen

Voorzitter - duurzaam modern huis bouwen. Dan zijn er nog een aantal vragen in tweede termijn. duurzaam modern huis bouwen. Die waren deels een herhaling van standpunten die partijen al hadden ingenomen, maar er waren ook een aantal nieuwe vragen. De heer (50PLUS): Dank dat de minister die cijfers hier noemde. In 2031, als de regeling is afgebouwd, is het structureel 717 miljoen

Als die regeling afloopt en cumulatief 2,8 miljard kost, hoe kan die daarna dan nog structureel 717 miljoen zijn of welk bedrag dan ook? Minister : Als het wetsvoorstel wordt verworpen geldt dat. duurzaam modern huis bouwen. Ik zal dit ook in de brief die deze week nog komt nog een keer aan u toelichtenUiteraard ging het over de kosten in het geval dat de wet wordt verworpen. Dan is dat de derving. duurzaam modern huis bouwen. Hoe kan er daarna nog een derving zijn van 700 miljoen? Minister : Dat is het geval als je de salderingsregeling in stand houdt. Hij wordt stapsgewijs afgebouwd. duurzaam modern huis bouwen. De heer (50PLUS): Ja

Latest Posts

Mag Je Een Huis Bouwen Op Landbouwgrond

Published May 10, 24
4 min read

Hoe Duur Is Een Huis Bouwen

Published May 07, 24
7 min read

Vets Beton

Published Mar 16, 24
4 min read